Zgodnie z obecną nowelizacją rozporządzenia MEN, w nauczaniu stacjonarnym umożliwiono uczniom
w szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodach, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia – realizację praktyk zawodowych w miejscu ich prowadzenia, co jest uzasadnione specyfiką kształcenia w zawodach medycznych.

 

Pomimo panującej epidemii COVID-19 w nowym roku szkolnym wznowione zostają zajęcia edukacyjne
i odbywać się będą stacjonarnie w pracowniach szkolnych.

Zachowując reżim sanitarny i stosując się do zaleceń MEN i GIS zostanie ograniczona ilość osób
w grupach.

Dbając o bezpieczeństwo słuchaczy i pracowników każda osoba wchodząca na teren szkoły może zostać poddana kontroli temperatury ciała.

Przebywając na terenie szkoły każda osoba będzie miała obowiązek zakrywania ust i nosa oraz częstej dezynfekcji dłoni.