aktualnoscistudiumrekrutacjaKierunkidla sluchaczyplany zajeckontaktkursyturystyka


W zakładce "plany zajęć" umieszczony jest nowy plan lekcji na miesi?c wrzesień 2020/2021Pomimo panującej epidemii COVID-19 w nowym roku szkolnym wznowione zostają zajęcia edukacyjne i odbywać się będą stacjonarnie w pracowniach szkolnych.

Zachowując reżim sanitarny i stosując się do zaleceń MEN i GIS zostanie ograniczona ilość osób w grupach.

Dbając o bezpieczeństwo słuchaczy i pracowników każda osoba wchodząca na teren szkoły może zostać poddana kontroli temperatury ciała.

Przebywając na terenie szkoły każda osoba będzie miała obowiązek zakrywania ust i nosa oraz częstej dezynfekcji dłoni.

01.06.2020r. rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2020/2021.
Kształcenie w zawodach Opiekun medyczny i Opiekunka dziecięca odbywa się w systemie zaocznym (sobota, niedziela). Zajęcia edukacyjne rozpoczynaj? się we wrze?niu 2020r.

Dokumenty można składać e-mailowo na adres sekretariat@alfa.olesnica.pl
Można również kontaktować się telefonicznie: tel. 71/399 40 44 w godzinach pracy sekretariatu tj. pn-pt 9:00-16:00 lub kom. 605 314 386.


Zgodnie z rozporz?dzeniem MEN o zdalnym nauczaniu słuchacze otrzymuj? drog? e-mailow? materiały do nauki i zadania do wykonania. Każdy ma obowi?zek wykonania zadań.

Kontakt ze szkoł? możliwy jesty tylko i wył?cznie drog? e-mailow? sekretariat@alfa.olesnica.pl lub telefoniczny / sms pod nr 605 314 386

Proszę na bież?co obserwować rubrykę "dla słuchaczy" na naszej stronie internetowej.

Życzę dużo cierpliwo?ci i zdrowia.
Zofia Steblecka
Dyrektor PSZ "ALFA"
02.01.2020r. rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2020/2021
Kształcenie na kierunku Opiekun medyczny i Opiekunka dziecięca odbywa się w systemie zaocznym (sobota, niedziela). Zajęcia edukacyjne rozpoczynaj? się w lutym 2020r.
Dokumenty można składać w sekretariacie PSZ "ALFA" w Ole?nicy
ul. Kleeberga 4 (budynek SP6), pok. 211; pn-pt 9:00-16:00*
tel. 71/399 40 44


*na póĄniejsz? godzinę wizyty w sekretariacie można umowić się telefonicznie pod nr tel. 605 314 386Po raz kolejny 06.2019 nasi słuchacze zdali w 100% Egzamin Potwierdzaj?cy Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie Opiekun medyczny i Opiekunka dziecięca.

Gratulujemy sukcesu wszystkim zdaj?cym!
W rubryce "dla Słuchaczy" zamieszczono terminarz zjazdów na I półrocze w roku szkolnym 2019/2020100% zdanych egzaminów w 06.2017r., 01.2018r. 06.2018r. i 01.2019r. w zawodach Opiekunka dziecięca i Opiekun medyczny.
Zapraszamy na rok szkolny 2019/2020

PSZ "ALFA" kształci w zawodach:
- Opiekunka dziecięca - kształcenie w systemie zaocznym (rozporz?dzenie MEN z dn. 13.03.2017)
- Opiekun medyczny


* Szkoła spełnia wysoki poziom kształcenia

* 100% zdawalno?ci egzaminów zawodowych

* Profesjonalna kadra pedagogiczna

* Absolwenci szkoły maj? zapewnion? pracę w placówkach służby zdrowia i w żłobkach

* Szkoła nasza jest O?rodkiem Egzaminacyjnym dla zawodu: Opiekunka dziecięca i Opiekun medyczny

Dokumenty do szkoły należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-16:00 p. 211
PSZ "ALFA" ul. Kleeberga 4. Póżniejsz? godzinę można ustalić telefonicznie. tel. 605-314-386


Zapraszamy - PSZ "ALFA"


56-400 Ole?nica, ul. Kleeberga 4
tel. 71 399 40 44 lub 605 314 386

e-mail: sekretariat@alfa.olesnica.pl


Szkoła współpracuje z firm? medyczn?, która:
* zapewnia legalne zatrudnienie na terenie NIEMIEC
* opłaca składki ZUS
* wspiera podczas pobytu
* gwarantuje ubezpieczenie i transport


Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły
Ole?nica, ul. Kleeberga 4 pok. 211 - budynek SP 6
tel. 71/ 399 40 44
kom. 605 314 386
e-mail: sekretariat@alfa.olesnica.pl
Z DYPLOMEM OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ MOŻESZ OTRZYMAĆ PRACĘ W :

- żłobkach
- przedszkolach
- domach dziecka
- pogotowiu opiekuńczym
- sanatoriach dla dzieci
- szpitalach - oddziały dziecięce
- indywidualna opieka nad dzieckiem w roli "niani"
- praca za granic? : np. Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia


INFORMACJE I ZAPISY W SEKRETARIACIE PSZ "ALFA"
OD PONIEDZIAŁKU DO PI.TKU w godz. 9.00-16.00

Policealne Studium Zawodowe "ALFA"
ul. Kleeberga 4 (budynek SP nr 6, I p., pok. 211, 210)
56-400 Ole?nica
tel/fax 71 399 40 44 lub 605 314 386
sekretariat@alfa.olesnica.pl
www.alfa.olesnica.pl
czynne pn-pt w godz. 9.00 - 16.00